Subject Guides

Guide Contents

Modern Chinese

 • A dictionay of Chinese characters: accessed by phonetics (eBook)
 • Zhonghua zi dian / 中華字典 REF PL1420.Z55 1990
 • Zhonghua da zi dian / 中華大字典 REF PL1420.Z52 1958
 • Xian dai han yu ci dian / 現代漢語辭典 REF PL1420.X225 2002
 • Xian dai han yu da ci dian / 現代漢語大辭典 (全2卷) REF PL1420.X53 2000
 • Dao xu xian dai han yu zi dian /倒序現代漢語字典
 • Ci hai / 辭海 PL1420.T862 1979
 • Xian dai Han yu xu ci li shi / 现代汉语虛词例释 PL1237.X53 1982

Classic Chinese

 • Shuo wen jie zi / 說文解字 PL1281.X8 1997
 • Kangxi zi dian (biao dian ben ) / 康熙字典 ( 標點本)REF PL1420.K36 2002
 • Ding zheng Kangxi zi dian / 訂正康熙字典 REF PL1420.D56 1957
 • Ci yuan / 辭源 REF PL1420.T89 1967
 • Gu Han yu chang yong zi zi dian / 古漢語常用字字典 PL1420.G8 1998
 • Wang Li gu han yu zi dian / 王力古漢語字典 REF PL1485.W36 2000
 • Gu dai Han yu xu ci tong shi / 古代汉语虛词通释 PL1237.G8 1985
 • Gu Han yu zhi shi xiang jie ci dian / 古漢語知識詳解辭典 REF PL1079 .G8 1996
 • Regional dialects

 • Chongming fang yan ci dian / 崇明方言詞典 REF PL1940.C5.Z47 1993
 • Guangzhou yin zi dian : pu tong hua dui zhao / 廣州音字典: 普通話對照 REF PL1737 .K82 1983
 • Xianggang yue yu ci dian / 香港粵語辭典 REF PL1740.H72.C45 1997
 • Han yu fang yan da ci dian / 漢語方言大辭典 (全4卷) REF PL1547.H36 1999
 • Geographical dictionaries

  • Zhongguo gu ji di ming da ci dian / 中國古今地名大辭典
  • Zhongguo li shi di ming da ci dian / 中國歷史地名大辭典
  • Zhongguo di ming ci dian / 中國地名詞典
  • Zhongguo feng sheng shi xian da ci dian / 中國分省市縣大辭典

  Subject vocabulary

  Economics

  Ying Han jing ji ci hui / 英汉经济词汇 REF HB61 .Y57 1983

  Law Dictionary of Chinese law and government : Chinese-English REF K52.C5 B5

  Buddhism

  Fo jiao da ci dian / 佛敎大辞典 / 主编任継愈 REF BQ130 .F5 2002

  Han Ying fo xue da ci dian / 漢英佛學大辭典 REF BQ130.S63 1969

  Business

  Business Chinese dictionary : English-Chinese HF1002 .B88 1995

  Reference Books